Statement of Rights and Responsibilities

Vilkår og betingelser for Arbles

 

INNLEDNING

Arbles tilbyr en internettbasert abonnement-tjeneste ("tjenesten"). Via tjenesten får du tilgang til å streame treningstimer som er tilgjengelig via Arbles nettstedet (Arbles.com, Arbles.no, og andre). En treningstime kan være kondisjonstime, styrketime, eller annet.

Denne avtalen fastsetter vilkårene for bruken av de tjenester Arbles tilbyr der tilgangen er begrenset med brukernavn og passord. Tjenestene er åpne for alle som aksepterer vilkårene i Avtalen.

 

INFORMASJON OM OSS

Tjenesten drives av Arbles as (“Arbles” eller "vi" eller “oss”). Arbles er registrert i Norge under organisasjonsnummer NO-998844614 og har registrert adresse Professor Olav Hanssensvei 7A, Postboks 8034, 4068 Stavanger, Norge.

 

BRUKSVILKÅR

Disse vilkårene og betingelsene (sammen med disse dokumentene) gjelder for og er juridisk bindende for alle brukere av tjenesten. Du må lese og godta disse vilkårene og betingelsene før tjenesten brukes. Ved å bruke tjenesten angir du at du godtar disse bruksbetingelsene og godtar å overholde dem. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller ikke kan overholde vilkårene og betingelsene, har du ikke lov til å bruke tjenesten.

Du skal ikke forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av tjenestene. Du kan bruke tjenestene bare i den grad loven tillater det, herunder lover og retningslinjer for kontroll av eksport og videreeksport. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Ved å bruke tjenestene får du ikke noe eierskap til eventuelle åndsrettigheter i tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra tjenestene med mindre du innhenter tillatelse fra eieren eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i tjenestene. Du kan ikke fjerne, tildekke eller endre juridiske merknader i tjenestene.

Tjenestene har innhold som ikke tilhører Arbles. Enheten som gjør innholdet tilgjengelig, er ene og alene ansvarlig for dette innholdet. Vi kan gjennomgå og vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene/retningslinjene våre, og vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår/retningslinjer eller loven. Selv om vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere innsendt innhold, betyr det ikke at vi gjør det.

I forbindelse med din bruk av Tjenestene kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Du kan velge bort enkelte typer kommunikasjon.

TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTEN

Du kan ta tjenesten i bruk ved å:

 • abonnere på månedlig basis ved å velge en innholdspakke (Plan) og betale en månedlig avgift i forkant ("abonnementsbetaling") for denne Plan helt til du melder deg ut. Hver måned du abonnerer på tjenesten ved å betale abonnementsbetalingen henvises til som "abonnementsperioden" Betaling av abonnement kan skje med vanlige betalingsmidler eller med “credits” hos Arbles. Credits er poeng som en registrert bruker kan få ved å benytte seg av “kundetilbudsprogram” hos Arbles eller samarbeidspartnere hvis dette er tilgjengelig.
 • bli sponset av en annen registrert bruker som betaler ditt abonnement.

Alternativt kan du bruke tjenesten som del av andre tjenester Arbles eller deres tilknyttede selskaper tilbyr.

For å kunne bruke tjenesten må du:

 1. kunne bestå en tilpasset kredittvurdering hvis du ikke blir sponset.
 2. bekrefte at personopplysningene i registreringen er sannferdige og korrekte, og oppdatere oss når noen av opplysningene endrer seg.
 3. bare bruke tjenesten til personlig og privat bruk, og ikke til kommersielle eller offentlige formål.
 4. sørge for at du har tilgang til enten et egnet mobilt nettverk og/eller en bredbåndsforbindelse for egen regning.
 5. kontrollere at enheter som er registrerte for bruk av tjenesten står oppført på listen “Støttede plattformer” på nettstedet.
 6. ikke bruke tjenesten til ulovlige eller upassende formål, og ikke tillate at andre gjør det.

 

UTSTYR, SYSTEMER OG TILKOBLINGER

Din mulighet til å bruke tjenesten avhenger av at du har nødvendig utstyr, systemer og tilkoblinger. Før du gjør et individuelt kjøp eller abonnerer på tjenesten, må du kontrollere at du har nødvendig utstyr, systemer og tilkoblinger slik at du kan benytte tjenesten.

Du erkjenner at tjenestens tilgjengelighet kan påvirkes av internettrafikk eller av andre nettverk, internettleverandører, elektroniske, data- eller andre kommunikasjonsproblemer eller -defekter, og Arbles er ikke ansvarlige for problemer med bruken av tjenesten på grunn av slik trafikk, slike problemer eller defekter.

FORM FOR BRUK

Tjenestene skal bare brukes av privatpersoner. Imidlertid kan en privatperson bli sponset av en bedrift eller annen ikke privat juridisk person. Tjenestene kan ikke benyttes i tilknytning til næringsvirksomhet eller til å distribuere reklame.

ARBLES KONTO - BRUKERNAVN OG PASSORD

For å kunne ta i bruk tjenestene må brukeren opprette en Arbles konto og benytte et unikt Arbles brukernavn. Brukere som allerede har et brukernavn kan bruke dette. Brukere som ikke tidligere har fått tildelt brukernavn må registrere seg i Arbles sitt kunderegister. Registrering skjer i eget registreringsskjema. Brukeren velger brukernavn basert på epost. Brukernavnet må likevel ikke være identisk med eller egnet til å forveksles med offisielle Arbles-adresser, varemerke, firma, slektsnavn, pseudonym eller kunstnernavn etc som er beskyttet i Norge eller som kan virke krenkende, uten samtykke fra rettighetshaveren.

Tilgang til tjenestene er regulert med passord. Brukere som allerede har et Arbles passord kan bruke dette. Har du ikke Arbles passord vil du få tildelt et når du registrerer deg som bruker. Passordet skal behandles konfidensielt. Hvis passordet er borte eller brukeren har grunn til å tro at passordet kan ha blitt kjent for andre, skal dette uten ugrunnet opphold endres på Arbles sine nettsider. Det er også mulighet til å ta kontakt med servicedesk@arbles.com for å be om å få stengt brukerkontoen. Arbles vil så raskt som praktisk mulig etter å ha mottatt slik melding stenge dette brukernavnet for adgang til tjenestene eller generere et nytt passord som meddeles brukeren via web eller til e-mailadressen brukeren har oppgitt ved registrering.

BRUK AV TJENESTEN

Brukeren er ansvarlig for at tjenestene brukes i overensstemmelse med vilkår som gjelder for den aktuelle tjeneste, herunder for alt materialet som han/ hun mottar, lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig via Arbles. Brukeren må ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med denne avtale eller norsk lov, herunder at informasjonen ikke må krenke noens personvern, være ærekrenkende, uttrykker hat eller ringeakt eller ha ulovlig utuktig eller pornografisk innhold, eller bidra til spredning av datavirus.

Brukerne skal avstå fra å formidle informasjon som er egnet til å identifisere andre brukere uten samtykke fra vedkommende bruker. Informasjon som er undergitt opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag må ikke gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren eller med grunnlag i lov. Brukeren skal heller ikke bruke Arbles sine tjenester til å tilby eller etterspørre seksuelle tjenester i bytte mot betaling, husvære eller annet vederlag, drive eller markedsføre kommersielle tjenester, pyramide-/pengespill eller annen virksomhet som ikke er forenlig med tjenestenes karakter eller i strid med norsk lov. Brukeren skal holde Arbles skadesløs for tap forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet, eller for krav fra tredjemann basert på brukerens bruk av tjeneste.

MINDREÅRIGE

Arbles har en aktiv politikk for å hindre at innhold som ikke er i tråd med Arbles sine retningslinjer ikke formidlers via Arbles sine nettsider. Imidlertid gjør vi det hermed klart at tjenesten kan inneholde materiale som er uegnet for mindreårige, og som også kan virke støtende på andre. Grunnen til dette er at vi ikke til enhver tid kontrollerer alt innholdet som innholdsleverandører formidler via Arbles sine nettsider. Tjenesten skal derfor kun brukes av barn under oppsyn og godkjenning av foreldre eller verger.

BETALINGER OG RESTGJELD

Abonnementsbetalingen betales som forskudd, og trekkes fra det betalingskort du oppga eller via annen avtalt betalingsmåte. Fornyelsesbetalinger forfaller på slutten av hver abonnementsperiode.

Du sier deg enig i at du skal ha tilstrekkelige midler til å dekke abonnementsbetalingen når beløpet forfaller. For sen betaling gir Arbles rett til å belaste forsinkelsesrente på ubetalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling med mer, lovbestemte bøter og eventuell inkasso . Hvis du ikke har tilstrekkelige midler på betalingsdatoen, har Arbles rett til å suspendere eller begrense tilgangen til eller bruken av tjenesten. I tillegg har Arbles rett til umiddelbart å kansellere abonnementet i sin helhet dersom betalingen er forfalt i mer enn 10 dager. Hvis ikke tilstrekkelige midler er tilgjengelige til å dekke avgiftene, har Arbles rett til å innkassere gjelden på andre måter.

PRISER

Avgifter pålegges i henhold til gjeldende prisliste på tidspunktet for kjøp av tjenesten. Priser står oppført på nettstedet, og kan endres fra tid til annen med varsling til deg i henhold til disse vilkårene. Med unntak for dine rettigheter i angreperioden, tilbakebetales ikke betalte avgifter og Arbles verken refunderer eller krediterer på grunn av manglende eller delvis bruk av tjenesten.

Du har rett til å endre planen din i løpet av abonnementsperioden. Hvis du velger å endre plan (oppgradere abonnementet), kan dette medføre høyere abonnementsbetaling for gjeldende forskuddsbetalt periode. Den dagen du oppgraderer abonnementet, blir den nye abonnementsbetalingen belastet betalingskortet ditt, og den tidligere abonnementsbetalingen trekkes pro rata. Den nye oppgraderte abonnementsbetalingen gjelder fra neste forfallsdato. Hvis du velger å nedgradere abonnementet til en plan med lavere pris, gjelder både pris- og planendringen fra neste forfallsdato.

Hvis du er sponsor for andre brukere (du betaler for deres Arbles medlemsskap) så aksepterer du at vi kan trekke, fra det betalingskort som du har registrert i Arbles, det beløp som er nødvendig for at de personene som du er sponsor for får tilgang til tjenestene.

PRISENDRINGER

Arbles skal gi deg minst 30 dagers varsel via e-post om avgiftsendringer i løpet av en abonnementsperiode. En avgiftsendring tillates imidlertid med kortere varsel hvis Arbles sine kostnader for å gjøre tjenesten tilgjengelig øker på grunn av økte skatter eller avgifter, svingninger i valutakurser, endringer i avgifter til tredjeparter, beslutninger tatt av myndigheter eller endringer i lovgivning eller andre bestemmelser.

Hvis du ikke godtar avgiftsendringen, har du rett til å kansellere et abonnement fra den dagen endringen trer i kraft, forutsatt at Arbles har fått melding om det minst 3 dager før endringen trer i kraft.

En avgiftsendring som angitt ovenfor omfatter også innføring av nye avgifter.

GRATIS PRØVETILBUD

Arbles kan tilby nye kunder en spesifisert periode med gratis bruk av tjenestene. For å kunne ta i bruk tjenestene, må du bekrefte  at du ikke har vært abonnementskunde hos Arbles i løpet av de siste 6 månedene.

Tilbudet gir deg rett til å benytte visse Arbles- planer gratis i en bestemt tidsperiode, som starter når du har lest tilbudet og bekreftet “vilkår og betingelser for Arbles” (dette dokumentet) på nettstedet.

Etter at tilbudsperioden er utløpt, blir du belastet for planen til gjeldende priser oppført på nettstedet hvis du ikke aktivt velger å kansellere abonnementet. Dersom du velger å ikke bli betalende kunde, må abonnementet kanselleres i løpet av gratisperioden.

ENDRINGER I TJENESTEN

Etter melding på e-post eller offentliggjøring på nettstedet, har Arbles rett til etter eget skjønn å gjøre endringer i planen du abonnerer på. Slike endringer trer i kraft på det tidspunktet som er angitt i meldingen, men ikke før 30 dager etter at meldingen er sendt eller offentliggjort. En endring kan tre i kraft før hvis den er resultatet av et potensielt lovbrudd, en beslutning tatt av myndigheter, en lovendring eller lignende situasjoner av force majeure-type. Hvis endringen medfører en vesentlig ulempe for deg, kan du kansellere de berørte delene av avtalen forutsatt av Arbles har fått meldingen om det før endringen trer i kraft.

Da vi stadig ønsker å forbedre tjenesten, anses ikke endringer og oppdateringer av innholdet (f.eks. nye typer streamingtjenester, kosholdsveiledning, mv.) og presentasjonen av nettstedet for å være endringer i denne sammenhengen.

AUTOMATISK ABONNEMENTSFORNYELSE

Når du abonnerer på en plan, fornyes abonnementet ditt automatisk månedlig på slutten av abonnementsperioden, og Arbles fortsetter å trekke den månedlige avgiften fra betalingsmåten avtalt under registreringen helt til du kansellerer abonnementet.

KANSELLERING AV TJENESTEN

Dersom du ønsker å kansellere abonnementet, går du til oppsigelsesdelen under Min konto. Kanselleringen trer i kraft

 1. ved utløpet av den abonnementsperioden som løper når du gir Arbles beskjed om å kansellere tjenesten
 2. ved utløpet av meldingsperioden henvist til under punktene “Endringer i tjenesten”, “Prisendringer” eller “Variasjoner”, når du melder fra til Arbles om kansellering i henhold til disse punktene

Med mindre kanselleringen skjer i angreperioden angitt nedenfor, refunderer ikke Arbles avgifter du allerede har betalt.

KANSELLERING FRA ARBLES

Arbles forbeholder seg retten til å kansellere eller suspendere din tilgang til tjenesten når som helst. Hvis vi kansellerer avtalen får du enten tilgang til tjenesten (eller mottar en forholdsmessig refundering etter Arbles sitt eget skjønn) for resten av gjeldende abonnementsperiode, men abonnementet blir ikke fornyet eller

Dersom kanselleringen skyldes:

 1. uautorisert eller mistenkt uautorisert bruk av tjenesten
 2. manglende overholdelse av disse vilkårene og betingelsene
 3. betalinger som er forfalt med over 10 dager

skal Arbles ha rett til å si opp tjenesten umiddelbart, og den utestående abonnementsbetalingen(e) skal umiddelbart betales til Arbles.

ANGREPERIODE

Hvis du nettopp har bestilt Arbles på Internett og har ombestemt deg angående abonneringen, har du rett til å kansellere abonnementet og få full refundering innen 14 dager etter kjøpet. Hvis du har en gratisperiode starter angreperioden samtidig med start gratisperiode.

Hvis du endrer plan, begynner angreperioden når du har mottatt abonnementsbekreftelsen. Merk deg imidlertid at hvis du logger deg på Arbles og benytter tjenestene i angreperioden, har du ikke lenger rett til å kansellere kjøpet og få refundering. Send en e-post til Arbles kundeservice på servicedesk@Arbles.com for å kansellere kjøpet og aktivere angreperioden.

VIRKSOMHETERS BRUK AV TJENESTENE

Hvis du blir sponset av en virksomhet (bedrift eller annen virksomhet), samtykker denne virksomheten i disse vilkårene. Virksomheten aksepterer å holde skadesløs og tapsfri Arbles og dets tilknyttede selskaper, ledere, agenter og medarbeidere fra og mot alle rettskrav, søksmål eller rettsforfølgelser som oppstår som en følge av eller knyttet til bruk av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, herunder eventuelle ansvar eller kostnader som måtte oppstå fra krav, tap, skader, rettskrav, kjennelser, kostnader i forbindelse med rettssaker og advokatsalærer.

ARBLES SITT ANSVAR

Arbles er uten ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

Arbles har ikke noe ansvar for skader ved fysisk aktivitet som skjer ved deltakelse på treningstimer eller annet distribuert gjennom Arbles.

Arbles fraskriver seg et hvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser. I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for Arbles og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

Når loven tillater det, er Arbles og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

Arbles, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe.

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

Arbles er ikke forpliktet til å drive noen forhåndskontroll eller sensur av den informasjonen som gjøres tilgjengelig via tjenestene.

Arbles forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne eller endre informasjon som man har blitt gjort kjent med, og som etter Arbles sin vurdering er i strid med norsk eller annens lovgivning, vilkårene for bruk av den aktuelle tjenesten eller som kan gi grunnlag for ansvar for eller kritikk mot Arbles. Nærmere retningslinjer for fjerning av informasjon kan gjelde for enkelte tjenester.

GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSER

Vi tilbyr Tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

Med mindre det uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken Arbles eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

6. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Arbles behandler all informasjon som kan knyttes til deg som bruker av Arbles sine tjenester i overensstemmelse med norsk lov og brukeravtalen. Arbles skal ha et datateknisk sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med norsk lov og alminnelige anerkjente krav i bransjen. Brukeren samtykker i at Arbles bruker de opplysningene som brukeren har registrert i brukerregistrerings-systemet til å rette markedsføringshenvendelser til brukeren via nåværende og fremtidige distribusjonskanaler.

SPESIELLE VILKÅR FOR INNHOLDSLEVERANDØRER

Tjenestene lar deg sende inn eget innhold.  Du beholder eierskap til eventuelle åndsrettigheter i innholdet. Det som tilhører deg, forblir kort og godt ditt.

Når du laster opp eller på andre måter sender inn innhold til tjenestene, gir du Arbles (og de vi samarbeider med) en verdensomspennende lisens til å bruke, være vert for, lagre, reprodusere, endre, lage avledede verker av (som f.eks. oversettelser, tilpasninger eller endringer i innholdet slik at det fungerer bedre med tjenestene), kommunisere, publisere, offentlig fremføre, offentlig vise og distribuere innholdet du sender inn. Rettighetene du gir i denne lisensen er for det begrensede formål å drifte, promotere og forbedre tjenestene, og utvikle nye. Denne lisensen fortsetter å gjelde selv om du avslutter bruken av tjenestene. Som innholdsleverandør må du kontrollere at du har de nødvendige rettighetene til å gi oss denne lisensen for eventuelt innhold du gjør tilgjengelig i tjenestene.

ENDRING OG OPPHØR AV TJENESTEN

Brukeren kan når som helst si opp Avtalen. Avtalen er personlig og kan ikke overdras av Brukeren. Etter at avtalen er avsluttet kan Arbles slette de data som Brukeren har registrert. Etter særskilt avtale med Brukeren kan dette også gjøres tidligere.

Arbles har rett til med rimelig eller lovmessig frist (i) å endre avtalen, (ii) å endre eller legge ned tjenestene, funksjoner, tekniske spesifikasjoner og virkemåte for tjenestene. Arbles forbeholder seg retten til å bringe avtalen til opphør ved mislighold fra brukerens side. Slikt opphør kan ved vesentlig mislighold skje uten forhåndsvarsel. Arbles har rett til å overføre avtalen helt eller delvis til andre.

OM VILKÅRENE

Vi kan endre vilkårene eller ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Vi legger også ut varsel om endringer i ytterligere vilkår i den aktuelle tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og begynner å gjelde tidligst to uker etter at de er lagt ut. Endringer i funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.

Hvis det er konflikt mellom disse vilkårene og de ytterligere vilkårene, skal de ytterligere vilkårene gjelde for den aktuelle konflikten.

Disse vilkårene omfatter forholdet mellom Arbles og deg. De gir ingen rettigheter til tredjeparter.

Hvis du ikke overholder vilkårene, og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har (f.eks. å iverksette tiltak i fremtiden).

Hvis en del av vilkårene ikke lenger kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.

Uenighet om tolking eller gjennomføring av denne Avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis ikke minnelig ordning oppnås skal uenigheten løses ved de ordinære domstoler.

Domstolene i enkelte land vil ikke godta lovene i Norge for enkelte tvister. Hvis du er hjemmehørende i et slikt land, gjelder lovene i ditt land i de tilfeller hvor lovene i Norge er ekskludert. Ellers samtykker du i at lovene i Norge gjelder for eventuelle tvister som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene eller tjenestene. Hvis domstolene i ditt land ikke tillater at du samtykker i jurisdiksjonen til domstolene i Norge når det gjelder tvister som oppstår relatert til disse vilkårene, vil din lokale jurisdiksjon gjelde. Ellers vil alle krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller tjenestene vil bli behandlet eksklusivt i Norge, og du og Arbles samtykker i å bli personlig underlagt disse domstolenes jurisdiksjon.

Hvis en tvist bringes inn for norsk jurisdiksjon vedtar partene Stavanger tingrett i kongeriket Norge som rett verneting.

 

---***---